تبلیغات
دیدار با یک طلبه - تعبیر خواب
اللهم عجل لولیک الفرج

تعبیر خواب

سه شنبه 21 تیر 1390 09:47 ق.ظ

نویسنده : حجت الاسلام ابوالقاسم دهقان چناری
هارى‏
بیتون مى‏گوید: مبتلا شدن به بیمارى هارى در خواب، بیانگر توطئه‏ى دشمنان است. اگر در خواب مشاهده كنید سگ هارى شما را گاز گرفته است، به این معنا است كه دچار مشكل

خواهید شد.
هاون‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن هاون و دسته‏ى آن به خواب، دلیل بر دو شریك باشند كه از یكدیگر بگریزند. اگر از ایشان یكى را به خواب بیند فایده نباشد. اگر بیند در هاون چیزى مى‏كوفت از خوردنى، دلیل منفعت است. اگر آن چیز از داروهاى گرم بود، دلیل مال است. اگر آن چه كوفت شیرین بود، دلیل منفعت است. اگر تلخ بود دلیل مضرت است.
ابراهیم گوید: اگر بیند كه از جوهرها بعضى در هاون كوفت، دلیل خیر است.
هدف‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب هدف و نشانه‏اى ببینید، به این معنا است كه باید در انجام كارهاى خود دقت بیشترى داشته باشید.
هدهد
محمد بن سیرین گوید: اگر كسى هدهد را در خواب بیند، دلیل بر مردى بزرگ با خیر است. اگر بیند هدهد با او سخن گفت از چیزهاى جهان آگاه شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن هدهد در خواب چهار وجه است. اول: خیر. دوم: خوشى. سوم: بزرگى. چهارم: ظفر یافتن.
هدیه‏
محمد بن سیرین گوید: اگر كسى دید كه چیزى به كسى هدیه داد یا فرستاد بر قدر آن خیر و منفعت و نعمت یابد.
ابراهیم گوید: هدیه فرزند بود.
جابر گوید: اندیشه و فكر بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر و نیكى است.
هانس كورت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه هدیه‏ى تولد دریافت مى‏كنید، بیانگر آن است كه روزهاى خوشى در انتظار شما است.
برایت مى‏گوید: هدیه دادن در خواب، بیانگر موفقیت در انجام كارها مى‏باشد.
هراسان‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه هراسان و پریشان هستید، بیانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.
هسته‏
برایت مى‏گوید: دیدن هسته‏ى میوه‏ها، بیانگر موفقیت و پیروزى است. اگر در خواب هسته‏اى را پرت كنید، به این معنا است كه دچار بدشانسى مى‏شوید.
هفت تیر
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه صاحب یك هفت تیر هستید، به این معنا است كه باید مراقب اعمال خود باشید. اگر در خواب صداى شلیك هفت تیرى را بشنوید، به آن معنا است كه از خبرهاى بدى اطلاع پیدا مى‏كنید.
برایت مى‏گوید: شلیك كردن با هفت تیر در خواب، بیانگر آن است كه دشمنان قصد نابودى شما را دارند. دیدن هفت تیر در خواب، بیانگر درگیرى و نزاع است.
هلو
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى هلو در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است. خوردن هلو در خواب، بیانگر آن است كه دلبسته‏ى جنس مخالف خواهید شد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه از درختى هلو مى‏چینید، به این معنا است كه اوقات شیرینى را خواهید گذراند. دیدن هلوى فاسد در خواب، نشانه‏ى مشكلات و گرفتارى‏ها است.
هما )فرشته نیك‏بختى(
محمد بن سیرین گوید: هما در خواب عز و دولت است.
ابراهیم گوید: پادشاه بود یا مرد بزرگ خیراندیش.
همسایه‏
بیتون مى‏گوید: دیدن همسایه‏هاى خود در خواب، بیانگر كارهاى بیهوده است. اگر در خواب همسایه‏هاى خود را عصبانى و ناراحت ببینید، بیانگر آن است كه دچار مشكلات و گرفتارى خواهید شد.
برایت مى‏گوید: صحبت كردن با همسایه‏ها در خواب، نشانه‏ى درگیرى و نزاع است.
همسر
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه همسرى مهربان و خوش اخلاق دارید، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارهاى خود موفق خواهید بود. اگر در خواب همسر خود را اخمو و بد اخلاق ببینید، به این معنا است كه دچار مشكل خواهید شد.
همكار
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه با همكار خود به گردش مى‏روید، بیانگر آن است كه روزهاى شادى خواهید داشت.
هندوانه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب هندوانه ببینید، به این معنا است كه سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب مشاهده كنید كه هندوانه خورده‏اید، به این معنا است كه مرتكب اشتباهى خواهید شد.
هنرپیشه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه عاشق هنرپیشه‏اى شده‏اید، به این معنا است كه در تفریحات و لذت‏هاى خود افراط مى‏كنید. اگر خواب ببینید كه هنرپیشه‏اى مرده است، به این معنا است كه اتفاق ناگوارى در انتظار شما است. اگر خواب ببینید كه با هنرپیشه‏اى ازدواج كرده‏اید، علامت آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. دیدن هنرپیشه‏ى آماتور در خواب، علامت موفقیت در انجام كارها مى‏باشد.
برایت مى‏گوید: دیدن هنرپیشه در خواب، نشانه‏ى آرزوهاى دست نایافتنى است. اگر خواب ببینید كه هنرپیشه هستید، نشانه‏ى آن است كه باید در كارهایتان دقت بیشترى داشته باشید.
هوا
محمد بن سیرین گوید: اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است. اگر سبز دید، غله و نباتات بسیار است. اگر هوا پرگرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع درآید و رنج رساند.
هواپیما
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه با هواپیمایى در حال پرواز هستید، بیانگر آن است كه در كارهاى خود موفق خواهید بود. اگر خواب ببینید كه هواپیمایى آتش گرفته و یا در حال سقوط است، نشانه‏ى آن است كه دچار ضرر و زیان خواهید شد. دیدن هواپیماى شكارى در خواب، نشانه‏ى مشكلات و گرفتارى است.
هویج‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن هویج در خواب، دلیل غم است. اگر دید هویج داشت و بخورد، دلیل كه غمى به وى رسد.
ابراهیم گوید: دیدن هویج در خواب چون شیرین است، دلیل منفعت است به زحمت اگر شیرین نبود، دلیل غم است و بهتر آن بود كه با گوشت پخته باشند.
بیتون مى‏گوید: دیدن و خوردن هویج در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است.
هیأت منصفه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه عضو هیأت منصفه هستید، بیانگر آن است كه سعى مى‏كنید تا به موفقیت بهترى دست پیدا كنید.
هیاهو
برایت مى‏گوید: شنیدن صداى هیاهو در خواب، بیانگر درگیرى و دعوا است.
هیپنوتیزم‏
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه شخصى را هیپنوتیزم مى‏كنید، نشانه‏ى آن است كه سعى مى‏كنید روى دیگران نفوذ پیدا كنید. اگر در خواب شخصى شما را هیپنوتیزم كند، نشانه‏ى آن است كه دچار ضرر و زیان مى‏شوید.
هیزم‏
اصفهانى گوید: اگر در خواب هیزم تر و خشك دید، دلیل جنگ است. اگر بیند كه هیزم را از صحرا جمع نمود بدكار و غماز شود. و هر صفت كه بیند، بر آن قیاس كند. )و الله اعلم بالصواب(.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب هیزم‏هاى روشن ببینید، علامت اوقات خوش است. خرید و فروش هیزم در خواب، علامت خوشبختى و سعادت است. اگر در خواب خاكسترهاى هیزم را ببینید، بیانگر آن است كه دچار مشكل و ناامیدى مى‏شوید.
هیولا
بیتون مى‏گوید: دیدن هیولا در خواب، بیانگر مشكلات و گرفتارى است.
باد
باد انواع و جهات مختلف دارد که هر یک دارای تعبیری خاص است. مجلسی رحمت اله علیه می گوید اگر دیدید بر باد نشسته اید
عزیز و کامیاب می شوید. محمد بن سیرین معتقد است که اگر در خواب دیدید باد شما را از جائی دیگر می برد سفری در پیش خواهید داشت که طول آن، از نظر بعد مسافت و زمان بستگی به مقدار جابه جائی به وسیله باد دارد. باد سخت در خواب وحشت و بیم و هراس است و باد ملایم راحت و آسایش. گرد باد آفت و بیماری است و چنانچه در خواب دیدید که بادی سخت می وزد به طوری که درختان را از جای می کند و شیروانی ها را ویران ...

می کند و به هر عنوان خرابی و ویرانی بوجود می آورد نوعی ناراحتی و تشویش به وجود می آید که جنبه عام دارد. گاه می شود که شما چنین باد مهیبی را در خواب می بینید اما در عالم رویا خویشتن را به جائی امن می رسانید و سر پناه می یابید به طوری که باد حتی دامن لباس شما را نمی جنباند. این چنین خوابی برای شما بی ضرر و زیان است و می گوید که شما ناظر وحشت و هراس و ناراحتی دیگران خواهید بود اما اگر باد شما را هم در میان گرفت باید بدانید که شما متحملا در کانون حادثه قرار خواهید گرفت. باد ملایم و معتدل نشانی از صحت و سلامت و تندرستی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشید و در خواب ببینید که باد می وزد و پرده اتاق شما را می لرزاند این گویای شادی و شعفی است که برای شما و اهل خانه می رسد و بشارت آن را باد معتدل و ملایم با خود همراه آورده است . اگر باد گرد باشد و خاک برانگیزد و ظلمت و تاریکی بیاورد به هیچ وجه خوب نیست. مجلسی رحمت اله علیه می گوید اگر بادی دیدید که درختان را از جای کند و افکند در آن ناحیه که در خواب دیده اید یا نقصان زراعت پدید می آید و یا مرگ دامن عده ای را می گیرد. باد صبا، در صورتی که تشخیص دهید بادی که چهره شما را نوازش می کند همان باد صبح یعنی باد صبا است خبر از تسلط و چیرگی بر دشمن می دهد و بشارت راحت و سلامت می رساند. چنانچه در خواب فقط صدای باد را شنیدید مطمئن باشید خبری به شما می رسد. اگر از آن صدا خوشتان آمد خبری خوش دریافت می کنید و اگر از صدای باد بیمناک شدید خبری ناخوش به شما می دهند. در حرف ـ آ ـ کلمه آسمان نوشته شد که مستقیم به آسمان رفتن نیکو خوابی نیست، همین تعبیر برای باد نیز هست که اگر ببینید باد شما را از جای کند و با خود به آسمان برد و شما با این که می خواستید برگردید نتوانستید و همچنان به رفتن در دست باد ادامه دادید خوب نیست و تعبیری را دارد که در آسمان نوشته شد. روی هم رفته باد ملایم خوب است و بادی که با نم باران و رطوبت همراه باشد نعمت است. اگر دیدید در خواب باد تندی می وزد که گرد و غبار برمی آنگیزد و شما برای حفظ چشم خویش پشت به باد می کنید گویای این است که برای شما حادثه ای پیش می آید که از آن می گریزید و به آن پشت می کنید. باد گرم خوب نیست و اگر در عالم خواب احساس کردید بادی که می وزد چنان گرم است که پوست صورتتان را می آزارد از یک واقعه ناخوشایند خبر می دهد. باد بسیار سرد هم چندان خوب نیست. بهترین نوع باد در خواب نسیم ملایم و مرطوب است.
بادام
محمدبن سیرین گوید: بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود. لكن به خصومت به دست آید. اگر بیند كه بادام فرا گرفت، دلیل بود كه به قدر آن وی را نعمت و روزی است و دشوار به دست آید. و معبران می گویند: تاویل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بیند بهتر بود. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند كه بادام با پوست داشت یا كسی به وی داد، دلیل كه از مردمی بخیل چیزی یابد به سختی، اگر بیند كه از مغز بادام تلخ روغن بیرون آید. دلیل كند كه از مردی بخیل وی را بقدر آن روغن منفعت رسد. جابرمغربی گوید: دیدن بادام در ...

خواب نعمت و مال است، اما اگر بادام با پوست بیند، دلیل كه مال قدری به رنج و سختی بدست آورد و چون بادام بدون پوست بیند، دلیل كه مال به آسانی به دست آورد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن بادام در خواب بر دو وجه بود. اول: مال نهانی حاصل گردد، دوم: از بیماری شفا یابد. دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 21 تیر 1390 09:49 ق.ظ